FORM FOR RENTAL

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
1
ข้อมูลกิจการ
ชื่อบริษัท *
ชื่อร้านค้า *
ประกอบธุรกิจมานาน (ปี)
จำนวนสาขา (สาขา)

ที่อยู่

บ้านเลขที่ *
หมู่ที่
ซอย
ถนน
จังหวัด *
เขต / อำเภอ *
แขวง / ตำบล *
ไปรษณีย์ *

กรุณาแนบภาพถ่าย

ภาพถ่ายหน้าร้าน *
Browse...
ภาพถ่ายการจัดแสดงสินค้าภายในร้าน *
Browse...
ภาพถ่ายสินค้า *
Browse...
2
ความต้องการสำหรับร้านค้า
ความสนใจในการดำเนินธุรกิจ (ประเภท) *
ลักษณะสินค้า *
ขนาดพื้นที่ที่ต้องการ (ตร.ม.) *
พื้นที่ที่ต้องการ *
ความต้องการพิเศษอื่นๆ
3
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ *
โทรศัพท์มือถือ *
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล *
© Copyright 2019 Sena Development Public Co. Ltd.