DEVELOPER
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินกิจการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี จนได้รับการยอมรรับและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ได้แก่ เสนาแกรนด์โฮม เสนากรีนวิลล์
เดอะนิชคอนโดมิเนียม เดอะคิทท์คอนโดมิเนียม และเดอะแคชคอนโดมิเนียม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายใน
การส่งเสริมพัฒนาสังคม โดยบริจาคกำไรทั้งสิ้นจากโครงการบ้านร่วมทางฝัน

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เต็มรูปแบบ จึงพัฒนาธุรกิจให้เช่า อันมีรายได้ระยะยาว ได้แก่
อพาร์ทเม้นท์ โกดัง และศูนย์การค้า

ภายใต้วิสัยทัศน์ของ พศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ได้พัฒนาโครงการ เสนา เฟสท์ ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์มอลล์
เป็นการเปิดตัวสู่ธุรกิจศูนย์การค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้เช่า

Develop Team
Developer : Sena Development Pd.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2558 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)